ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Æ ·ÇïáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ սույն թվականի սեպտեմբերի 7-ից 9-ը §Երևան Էքսպո¦ ցուցահանդեսային համալիրում կկազմակերպվի §Armenia Expo 2018¦ միջազգային ունիվերսալ ցուցահանդեսային ֆորումը, որը ներառում է էկոնոմիկայի բոլոր ճյուղերը: Ցուցահանդեսին ներկայացված կլինեն տնտեսության տարբեր ճյուղերը ներկայացնող կազմակերպություններ, որոնք կցուցադրեն տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ:Ցուցհանդեսային ֆորումին Ù³ëݳÏó»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ïóáõó³µ»ñíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:
հաշվիչ

Վարկային

Ավանդային

ՓՈԽԱՐԺԵՔ
18.06.2018
USD1482.68  0.08
GBP1641.14  1.45
EUR1560.05  -1.92
RUB17.69  0.11
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
 • «Արցախ ֆրութ» ՓԲԸ

  Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում և պահածոների արտադրություն
 • «Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն»ՈՒՎԿ ՓԲԸ

  Վարկային կազմակերպություն
 • «Արմատ» ՍՊԸ

  Թիթեղի արտադրություն
 • «Ստեփանակերտ-Սերվիս» ՓԲԸ

  Ներքաղաքային երթուղիների սպասարկում
 • «Մետաքսկոմբինատ» ՍՊԸ

  Տեքստիլի արտադրություն
Հրապարակումներ
Հաշվետվություններ
ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ